Важно е да знаете
  • Увеличи размера на текста
  • Нормален размер
  • Намали размера на текста

Въпроси и отговори за професионалния домоуправител

Помага ли професионалният домоуправител при решаване на спорове между съседи?

PLHome: За съжаление междусъседските спорове са нещо нормално в нашето ежедневие. Това, което прави Професионалният домоуправител, е да помага да не се стига дотам и играе ролята на буфер. В нашата практика често е имало подобни случаи, но чрез законова обосновка и спазването на Правилника за вътрешния ред, се намира правилният и адекватен начин на комуникация между съседите. Именно в избягването на тези конфликти си личи професионализмът на домоуправителя.

 

Вярно ли е, че, ако гласуваме в кооперацията, можем да изгоним съсед, който цапа, нагрубява и гледа кокошки в двора - в центъра на Варна?

PLHome: Да, абсолютно вярно е. Закона за собствеността дава това право на етажната собственост в подобни на Вашия случай /чл. 45/, а в Закона за управление на етажната собственост подробно е описано при какви условия и с какъв кворум от гласували собственици може да се приеме такова решение. /чл. 17, ал. 2, т. 2/

 

Може ли професионалният домоуправител да бъде ангажиран и с управление на имотите в кооперацията, които се дават под наем - общуване с наемателите, събиране на наем, плащане на сметки, ремонти и т.н.?

PLHome: Разбира се. Тъй като тази услуга не касае всички останали собственици в етажната собственост, отношенията между собственика и Професионалния домоуправител се уреждат с отделен договор за управление и отдаване под наем. За повече информация: plhome.net

 

 Каква е подготовката на професионалните домоуправители?

PLHome: Професионалният домоуправител съвместява множество функции и следва да е компетентен по всички въпроси, свързани както с етажната собственост, така и с чисто техническа насоченост. Това разбира се не означава, че задължително трябва да е инженер. В нашата практика това са хора, предимно с висше икономическо образование, които работят с екип от тесни специалисти като например ел. инженери, ВиК инженери, проектанти и др.

 

Как може платеният домоуправител да ни помогне за задължителния технически паспорт, с който трябва да се сдобие всяка сграда по Закона за устройство на територията?

PLHome: Професионалният домоуправител може да помогне при набавянето на оферти от лицензирани фирми за изготвяне на технически паспорт, да съдейства за набавяне на необходимата документация за сградата /тук е важно да се знае, че с колкото повече налична проектна документация разполагате, цената за изготвяне на технически паспорт намалява на кв.м./. Освен това Домоуправителят може да организира Общо събрание, да събира вноските от собствениците за технически паспорт, да представлява етажната собственост пред всички държавни и общински институции и редица други услуги, които са обект на договаряне при подписване на договор с Професионалния домоуправител.

 

Може ли професионалният домоуправител да бъде нает за отделни дейности: при вадене на технически паспорт на сградата или при ремонт на общите части?

PLHome: Разбира се, че може. Всичко е предмет на договаряне между Етажната собственост и фирмата, извършващата услугата „Професионален домоуправител“.

 

Има ли изискване за минимален брой на домакинствата в кооперацията, която търси професионален домоуправител?

PLHome: Няма такива изисквания по отношение на фирмите изпълнители. Важното е при провеждане на Общо събрание на етажната собственост да има необходимият изискуем кворум за вземане на решение за възлагане на този вид дейност на юридическо или физическо лице.

 

Как се справяте със съкооператори, които не искат да плащат, това ваш ангажимент ли е или на съседите?

PLHome: Това е въпрос на договаряне. В повечето случаи ангажимента по събирането на вноските е наш. Некоректните съкооператори подлежат на санкции, съгласно Закона, а освен това вече има редица случаи на съдебни искове, които са в наша полза. Тук важното е при свикване и провеждане на Общо събрание да се спазят всички законови изисквания, за да се улесни съдебната процедура при събиране на неплатените вноски.

 

Колко процента от съседите трябва да решат да наемат външна фирма, за да се сключи договор? има ли някакви изисктвания?

PLHome: Да, има изисквания, които са регламентирани в ЗУЕС. По решение на Общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, може да се сключи договор с физическо или юридическо за управление и поддръжка на общите части. /чл. 19, ал. 8 от ЗУЕС/

 

 Колко се плаща за почистване на блока и събиране на таксите? Определена сума на апартамент ли се събира или по друг начин?

PLHome: Месечните вноски и начина на събиране и разпределяне на разходите се определя от Общото събрание. Също така то определя вида на услугите, които да бъдат извършвани. Във Вашия случай в цената ще се включи почистване и събиране на такси, а паричните вноски  могат да се определят според броя на обитателите в сградата. Общото събрание  има право да реши сумите да са изчислени пропорционално на броя на имотите в блока. Конкретната цена се определя според спецификата на сградата – брой етажи, площи за почистване, честота на почистване, брой апартаменти и др. При запитване от клиент, извършваме оглед на място, уточняваме обхвата на услугата, след което за всяко запитване се изготвя индивидуална оферта.