Важно е да знаете
  • Увеличи размера на текста
  • Нормален размер
  • Намали размера на текста

Ползване на общите части - един от проблемите

Един от проблемите, с който се сблъскват живущите в режим на етажна собственост е използването на общите части за складиране на стари вещи. Честа практика е хората да използват стълбищните площадки, за да изчистят дома си от непотребни мебели и уреди. Тази практика е неприятна не само от хигиенна и естетическа гледна точка. Тя е най-вече опасна в случай на пожар, земетресение или друго събитие, налагащо спешна евакуация на хора от сградата. Това е една от причините Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС) да забранява използването на общите части за склад. В чл. 5 и чл. 6 от закона са описани правата и задълженията на собствениците относно общите части на сградата. В чл. 6, ал. 3 е записано, че задължение на собствениците на имоти е да „не завземат общи части на сградата”, която обитават. Ал. 11 пък задължава съседите да спазват санитарните и хигиенните норми.

За да уредите коректно въпроса със съседите си е най-добре на следващото Общо събрание на етажната собственост да впишете тези задължения в Правилника за вътрешния ред. Според чл. 6, ал. 15 от ЗУЕС собствениците са длъжни да „осъществяват използването на общите части на сградата по реда, определен в правилника за вътрешния ред”. Гласувайте предложенията, опишете ги в протокола от събранието и така ще актуализирате Правилника за вътрешния ред.

Ако все пак съседите ви не се съобразяват с Правилника и продължават да трупат вехтории в общите части, чл. 57 от ЗУЕС описва как да се справите. Установяването на нарушението се описва в протокол, съставен от управителния съвет на етажната собственост. Екземпляр от този Протокол се предоставя в общинската или районна администрация, която съставя акт за нарушението. Кметът на общината издава наказателно постановление. В чл. 55 от ЗУЕС е уреден размерът на глобата за нарушителите.

Цялата процедура, за съжаление, е тромава и свързана с доста неприятни разправии. Добре е да не се стига дотам, а съседите да се разберат помежду си. Но ако все пак разбирателство е невъзможно, важно е да знаете, че законът защитава гражданите и им дава възможност да решат проблема.