Важно е да знаете
  • Увеличи размера на текста
  • Нормален размер
  • Намали размера на текста

Фасилити мениджмънт - спокойствие и сигурност за вашата сграда

29 ноември 2021, Investor.bg

Поддръжката и управлението на офис и бизнес сгради трябва да гарантират комфорта и сигурността на всички, посочва Венцислав Саров от „Планекс Инвест“

В какво се изразяват услугите на фирмите, осигуряващи професионално управление на офис центрове и големи бизнес сгради?
 
Фасилити мениджмънт (ФМ) обхваща всички дейности и процеси в една сграда, които осигуряват ефективното ѝ и безопасно използване и са различни от основната дейност на компанията възложител. Основната задача на фирмите, които професионално изпълняват ФМ услуги, е да създават благоприятна среда, в която обитателите да могат да се фокусират върху основните си задължения. Поддръжката и управлението на офис и бизнес сгради трябва да гарантират комфорта и сигурността на всички служители, посетители и гости. Основните дейности са следните: контрол на достъп, подсигуряване на рецепционист/портиер, поддържане високо ниво на хигиена, адекватна и навременна техническа поддръжка на съоръженията и инсталациите, планови ремонти, с цел минимизиране на риска от аварийна ситуация, която да възпрепятства работния процес в сградата. Осветлението и климатизацията в работните помещения и общите части, са от съществено значение за осигуряване на спокойния работен процес. Важен елемент от ФМ услугите е оптимизирането на разходите по поддръжка на сградата.
 
Какви са предимствата от използването на професионален мениджър за осъществяването на поддържащи и ремонтни дейности?
 
На първо място, възложителят може да разчита на качествена и навременна реакция по всички въпроси, които се отнасят до текущата поддръжка на сградата и съоръженията в нея. Адекватната поддръжка, спестява средства като удължава експлоатационния срок, чрез извършването редовни  профилактики и обслужвания. Практиката показва, че сгради които не се поддържат навреме, се нуждаят от ремонт в много кратки срокове от влизане на сградата в експлоатация.
 
Друго предимство при използването на професионален мениджър е административното управление, което е част от услугата, като: съхранение на всички документи, отнасящи се за сградата и съоръженията в нея (проекти, чертежи, скици и др.), водене на книга на собствениците, следене за спазването на Правилника за вътрешния ред, отчетност, юридическо съдействие и не на последно място менторство при възникнали междусъседски спорове.
 
Избирайки професионална фирма с дългогодишен опит и установени стандарти на работа, възложителят може да бъде сигурен, че ще получи адекватна оферта при необходимост от извършването на ремонтни дейности, проследяване на всички процеси, ще получи всички необходими документи (договори, актове, фактури и т.н), както и гаранция върху изпълнението.
 
Има ли разлика в услугите, предоставяни от професионалния мениджър на сгради в режим на етажна собственост и на големи офис сгради?

Да, има разлика между поддръжката и управлението на двата типа сгради, но тя не е съществена. Най-общо различията се обуславят от факта, че целите на ползване и очакванията на обитателите в тях имат разминавания. Когато отидете на работа, не следва да сте ангажирани с това дали асансьорът е преминал технически преглед, дали портиерът е дошъл на работа, дали осветлението в общите части свети, направени ли са или не дезинфекция и почистване. Вие просто го получавате. Обратно, когато се приберете в жилищната сграда, ще очаквате същите или сходни услуги, но също така ще разчитате, че ще си починете от натоварения работен ден. Трябва да сте сигурни, че някой ваш съсед няма да прави ремонт или да слуша силно музика след 22:00 ч. Дори това да се случи, няма да се налага лично вие да се ангажирате със справянето с проблема – ще се погрижи портиерът или фасилити мениджърът, отговорен за поддръжката и управлението на сградата.
 
Има стотици други примери в потвърждение на описаното до тук. Като обобщение може да се каже, че предимството от ползване на професионални фасилити мениджъри в сгради в режим на етажна собственост и офис сгради, е безспорно. Те гарантират спокойствието ви, както на работното място, така и в дома ви.
 
Очаква ли се услугите на професионален мениджър да станат задължителни за сгради над определена площ и кога?
 
В държавите от Западна Европа отдавна са разбрали важността от поддръжката на сградния фонд. Създадени са закони и нормативни актове, задължаващи собствениците да поддържат сградите, в които имат собственост, на определено ниво на комфорт и безопасност. Контролът върху изпълнението от страна на държавните органи е строг. Трудно бихте видели рушаща се сграда в някой град в Холандия да речем. За съжаление в България нещата не стоят по същия начин и не се наблюдава тенденция и ангажимент на държавните власти в тази посока. Резултатът е видим почти навсякъде и във всички малки и големи градове в страната. Ние, като част от компания, предлагаща професионални фасилити мениджмънт услуги, винаги сме защитавали тезата, че е време държавата да се намеси по-строго в упражняването на контрол над поддръжката на сградния фонд, така както е при строежа на сградите. Това ще гарантира безопасно и удобно ползване, ще пести разходи и ресурси.
 
Наблюдава ли се ръст в търсенето на тази услуга у нас и с какво се различаваме от наложените европейски практики?

Определено през последните години се наблюдава все по-голям интерес към фасилити мениджмънт услугите. Той идва предимно от собственици в новопостроени сгради, които разбират важността от поддръжката и управлението на общите части, с цел запазване стойността на имотите им за по-дълъг период от време. Положителното е, че има и тенденция към увеличаване на интереса за поддръжка, управление и обновяване на по-стари сгради, като част от собствениците в тях се обръщат към нас за съдействие. Проблемът, който се наблюдава при последните е, че повечето от хората трудно могат да си позволят да заплащат на професионална ФМ фирма и в общия случай продължават поддръжката със собствени сили. А това в много случаи е неправилно и неефективно.
 
Когато говорим за Европа, винаги асоциацията е, че повечето страни членки на ЕС са значително по-напреднали от България в почти всички направления. Може да се каже, че интересът към услугите по фасилити мениджмънт и реалното им прилагане на практика, не прави разлика. Въпреки това, България чрез Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) върви в правилната посока, като се стреми да извлече най-полезното от европейските практики и да ги наложи като изпълнение на българския пазар.
 
Услугите по ФМ у нас се развиват с бавни, но сигурни темпове, за което имат принос всички специалисти, които се занимават с професионалното управление и поддръжка на сгради.