Книга на собствениците – задължителен елемент за всяка етажната собственост

Във всяка сграда или вход в режим на етажна собственост, задължително се води Книга на собствениците. В нея се вписват трите имена на собственика, на членовете на неговото домакинство и на обитателите, както и самостоятелния обект и началната дата на обитаване. Вписването се извършва в 15-дневен срок от придобиване правото на собственост, а за обитателите в 15-дневен срок от началната дата на обитаването. Към книгата на собствениците се води приложение, в което всеки собственик или обитател вписва притежаваните или взети за отглеждане животни./Чл. 7, ЗУЕС/