Важно е да знаете
  • Увеличи размера на текста
  • Нормален размер
  • Намали размера на текста

Публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост

Общинската/районната администрация създава и поддържа публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост. На вписване в регистъра подлежат всички сгради или отделни входове в режим на етажна собственост на територията на общината. В регистъра се вписват данни за сградата, формата на управление на етажната собственост, управителния орган и др. При промени на вече вписани в регистъра данни и обстоятелства, в 14-дневен срок от настъпването им трябва да подадат нови заявления по чл. 5 до Общинска администрация. /Наредба 3 от 17.06.2009 за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост/.